Povinně zveřejňované údaje

Název

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Důvod a způsob založení

Za základní důvod založení naší školy považujeme věcné naplnění Čl. 33 Listiny základních práv a svobod, který stanoví povinnost státu poskytnout občanům přiměřené podmínky k bezplatnému vzdělávání na středních školách. Stěžejním předpisem upravujícím postavení naší střední školy je zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naše škola byla založena v roce 1965 a od následujícího roku sídlí v dnešní budově v Heroldových sadech, tehdejších sadech Naděždy Krupské.

V současné době je naše škola zřízena na základě zřizovací listiny Hlavního města Prahy a je řízena statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy Mgr. Richardem Žertem, který je zároveň v souladu s § 166 školského zákona ředitelem školy. Nad činností školy provádí dohled zřizovatel školy Hlavní město Praha, a to prostřednictvím odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy. Dále škola podléhá v intencích školského zákona kontrolám ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce.

Organizační struktura

Viz obrázek dole v příloze

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

Pondělí až čtvrtek: 8 až 12 hodin a 13 až 15:30 hodin
Pátek: 8 až 12 hodin

Adresa internetové stránky

www.heroldovysady.cz

Další e-mailové adresy

E-mailové adresy vyučujících

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 7392600217/0100

Vzhledem k tomu, že pro správné určení platby je nutné uvést konstantní symbol, je potřeba se vždy domluvit předem s pracovníkem školy.

61385387

DIČ

CZ61385387

Dokumenty

Důležité dokumenty

Rozpočet

Rozpočet 2021

Účetní výkazy

Rozvaha 2021

Výkaz zisků a ztrát 2021

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • v úředních hodinách v sekretariátu školy
 • elektronicky na e-mailové adrese školy
 • poštou na doručovací adresu školy
 • přes datovou schránku ID: zspzw2h

Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:

 • v úředních hodinách v sekretariátu školy
 • elektronicky na e-mailové adrese školy
 • poštou na doručovací adresu školy
 • přes datovou schránku ID: zspzw2h

Formuláře

Formuláře

Popisy postupů – návody řešení životních situací

www.portal.gov.cz/portal/obcan

Předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Vyhledání a vystavení potvrzení doby studia (běžný úkon): zdarma

Vystavení duplikátů vysvědčení: za každou započatou stranu 50 Kč

Licenční smlouvy

----------

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) 

Pověřenec


Organizační struktura