Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Ing. Josef Král, Ph.D.
místnost č. 102
e-mail: kral@heroldovysady.cz
konzultace: každé úterý a čtvrtek v místnosti 102

Školní psycholog nabízí: 

  • psychologické poradenství v osobních problémech studentů
  • skupinovou a individuální práci se studenty zaměřenou na techniky a hygienu učení
  • skupinovou práci se studenty zaměřenou na osobnostní rozvoj – seberozvojové programy

Další kompetence školního psychologa 

  • realizace anket a dotazníkových šetření ve škole s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup ke studentům ze strany školy
  • diagnostika sociálního klimatu ve třídách a práce s třídními kolektivy
  • podpůrné programy pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
  • individuální konzultace pro studenty, učitele, zákonné zástupce
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
  • participace na činnostech školního poradenského pracoviště (metodik prevence + výchovný poradce + školní psycholog)