Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros, Ph.D.
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí až čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence a s psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Výchovná poradkyně řeší:

 • neomluvené hodiny (10 neomluvených hodin třídní učitel oznamuje výchovnému poradci či metodikovi prevence a je svolána výchovná komise)
 • rizikové chování: agrese, záškoláctví, drobné krádeže, extrémismus, rasismus, xenofobie, homofobie, šikana, kyberšikana, užívání návykových látek, gambling, vandalismus, závislostní chování, spektrum poruch příjmu potravy
 • reálné i domnělé ohrožení rizikovým chováním jiných osob (student žije v blízkosti osoby, která se chová rizikově)

Výchovná poradkyně nabízí:

 • nápravu – jde o řešení konkrétních problémů, které už nastaly, nebo o odstranění zábran osobnostního rozvoje, jež se projevily právě vznikem problémů
 • rozpoznávání případného osobního problému – v čem spočívá a jak ho realisticky řešit
 • pomoc žákovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků
 • ujasnění krátkodobých i dlouhodobých osobních cílů a jejich případná modifikace
 • umožnění lepšího sebepoznání, vlastních slabin i předností žáka
 • rozvíjet schopnost sebedůvěry a schopnost důvěřovat i ostatním lidem

Kariérní poradenství

 • cyklus individuálního nebo skupinového setkávání (sebepoznání a rozvoj, profese a pracovní trh
 • praxe
 • informace o možnostech dalšího studia
 • profesní testování